5
شهریور

آرسنیک از کنسرو ساردین چه چیزی دریافت می کند؟ : غذای مقوی


من اخیراً اظهارنظرهایی را مشاهده کرده ام که در مورد افزایش آرسنیک در طول زمان صحبت کردن در مورد کنسرو ساردین به طور منظم هشدار می دهند.

آیا مارک هایی دارای آرسنیک بیشتر یا کمتر از بقیه هستند؟ چقدر “منظم” باید آن را بخورید تا یک معامله بزرگ باشد؟

یکی از واکنش هایی که من دیدم این بود که جو روگان هر چند وقت یکبار آنها را می خورد و میزان آرسنیک را در آزمایش خون خود می خورد ، بنابراین آنها را قطع کرد و آنها برگشتند.