20
شهریور

آشپز سنگین یا خام؟همه سالم هستند – من معمولاً غذایم را (مثلاً مرغ) وزن می کنم اما تعجب می کنم که آیا واقعاً باید آن را برای جستجوی دقیق تر پخته کنم. همه شما چه کار می کنید و ما چه چیزی را ارائه می دهیم؟

ویرایش: عنوان باید “پخته” باشد

ارسال شده توسط / u / KingoftheNorth412
[comments]