13
شهریور

آیا افزودن جوش شیرین یا بیکینگ پودر به غذا آن را ناسالم / ناسالم می کند؟به عنوان مثال ، اگر من چیزی را نپخته با یک ماده سالم مانند آرد جو دوسر سرخ کنم ، آیا هنوز سالم است؟

ارسال شده توسط / u /isingphoenix22
[comments]