9
شهریور

آیا این درست است که پوسته Psyllium فقط شبیه یک توده است ، جلوی خط “جوانه می زند” و فقط باعث می شود فکر کنید که از یک صندلی بزرگ و راحت عبور کرده اید اما غذای واقعی که خوردید با Psyllium و هنوز دیر است؟ : غذای مقوی


من یک داستان در مورد آن خواندم. مردم در ابتدا خوشحال خواهند شد که صندلی های بزرگ و آسان شروع به حرکت کردند اما بعد متوجه شدند که همه صندلی ها نارنجی هستند (رنگ متاموسیل). با وجود صندلی های قهوه ای ، حرکت کردن سخت است.

افکار یا تجربیات شخصی؟