11
شهریور

آیا حداقل میزان چربی مورد نیاز یک فرد سالم وجود دارد؟اکثر مردم بیش از حد چربی اشباع شده می خورند ، بنابراین شما فقط می شنوید که باید آن را کاهش دهید ، اما آیا نقطه ای وجود دارد که چربی سوزی حتی در حوزه سالم خوردن چربی کامل مشکل ساز شود؟

ارائه شده توسط / u / saminator1002
[comments]