21
شهریور

آیا زندگی در 20 سال اول خارج از ایالات متحده می تواند به بنیان سلامت قوی تری منجر شود؟ : غذای مقوی


من متوجه شدم که خانواده من در آمریکای مرکزی متولد شده اند (و من معتقدم که این ایده بیشتر در آسیا ، آفریقا ، اروپا و غیره به کار می رود و نه ایالات متحده) و بعداً در ایالات متحده (اواخر 20 سالگی) سالم تر زندگی می کرد. کودکان در سن خود

من فکر می کنم که در این 20 سال بحرانی ، با تکامل بدن ، پر شدن از غذاهای کامل و پردازش هیچگونه مواد زائد ، نقش مهمی در ایجاد پایگاه سلامت قوی تری برای این افراد ایفا می کند.