22
مهر

آیا غذای گرم انرژی بیشتری نسبت به غذای سرد دارد؟ : غذای مقوی


تقریباً عنوان عنوان می گوید. مانند خوردن غذا وقتی گرم است انرژی بیشتری از آنچه شما اجازه می دهید سرد باشد دارید؟

البته اکنون از نظر فیزیک ، یک جسم گرم انرژی بیشتری نسبت به همان سرما دارد. اما آیا با غذا ، آیا آن را دوست دارید ، اگر به معنای واقعی کلمه آن را هضم کرده و بخورید ، انرژی بیشتری دریافت خواهید کرد؟