8
شهریور

آیا مقدار شنبلیله ای که فرد می تواند بخورد محدودیتی دارد؟ : غذای مقوی


شما واقعاً بوی شربت افرا (ادرار و عرق) را حس خواهید کرد. شنبلیله به عنوان یک مکمل گیاهی گیاهی استفاده می شود و به مادران توصیه می شود وقتی بوی شربت افرا می دهد و IIRC را که معمولاً حدود 4-6 گرم در روز اتفاق می افتد ، آن را به خوبی مصرف کنند.

یک گوگل سریع و کثیف اکنون اشاره کرده است که بیش از 100 گرم در روز می تواند باعث تهوع یا افسردگی در بقیه روده شود ، اما می گوید شما نیمی از آن را می خورید بنابراین باید خوب باشید.