4
مهر

آیا می توان نسبت پروتئین / چربی را بر اساس درصد تعیین کرد؟ : غذای مقوی


من فقط از این مثال های گوشت گاو استفاده می کنم زیرا در حال حاضر٪ s را در پیش رو دارم. اگر می دانم که قلب گاو 82 درصد پروتئین و چربی آن 18 درصد وزن است ، آیا می توانم از این اعداد برای تعیین گرم پروتئین و چربی در 1 اونس گوشت گاو قلب استفاده کنم؟ همین امر در مورد سایر برش ها / مناطق دیگر نیز صادق است … اگر بدانم که ریه گوشت گاو 86.5٪ پروتئین ، 13.5٪ چربی است ، آیا می توانم ماکروهای وزن را تعیین کنم؟

(بله ، من می دانم که اینها نمونه هایی از محصولات عجیب و غریب است .. lol. آنها تنها 2 نفر مقابل من بودند ، وقتی به بینی نگاه می کردم ، بنابراین دم گوشت گاو روی میز پروتئین / چربی٪)