22
شهریور

آیا ناگت مرغ و صدف از روی غنی تر هستند؟ : غذای مقوی


پوشش دو نمره می تواند به 100 zinc محتوای روی برسد. با این حال ، نی و پلک ها انواع دیگری از دوکفه ای هستند که من آنها را نمی بینم و اغلب در لیست غذاهای غنی از روی قرار می گیرند. آنها چگونه با ویتامین ها مقایسه می شوند؟ آیا چیزی فراتر از استعداد است؟