18
شهریور

آیا هیچ کدام از شما تا به حال با تغییر رژیم غذایی افزایش انرژی واقعی را تجربه کرده اید؟ : غذای مقوی


من یک تکه غذا داشتم که سالم می خوردم و به غذای کامل نگاه می کردم. و در حالی که من کاملاً صادق هستم ، هنوز متوجه تغییر اساسی در رژیم غذایی در هنگام تمیز شدن غذا نشده ام. بنابراین ، من علاقه مند هستم که آیا کسی تفاوت واقعی در سطح انرژی خود را دیده است و چه تغییراتی باعث ایجاد آن شده است؟