6
شهریور

آیا کتو م thanثرتر از رژیم هایی با محدودیت کالری مشابه است؟ : غذای مقوی


من به دنبال این بودم اما هیچ مطالعه جدی ای که از کتو پشتیبانی کند ، پیدا نکردم.

من نمی پرسم آیا کتو می تواند به شما در کاهش وزن کمک کند (این ثابت شده است و من آن را می دانم).

چیزی که من می خواهم بدانم این است که اگر در یک آزمایش دقیق در برابر رژیم غذایی متفاوت از محدودیت معمول ماکرو و کالری آزمایش شده است.