10
شهریور

اثرات دریافت کالری کوتاه مدت: غذای مغذی


سوال ساده. تصور کنید فردی بلند می شود و عضله دارد. همین فرد چربی دارد.

اگر 1-2 هفته بدون ورزش کالری از دست بدهد ، بدنش برای انرژی چربی می سوزاند؟ آیا عضله با استفاده از آن کاهش می یابد زیرا در اثر حرکت کامل از بین نمی رود؟

فرض کنید او نمی خواهد دو هفته در حین رژیم گرفتن و ورزش نکردن عضله خود را از دست بدهد.