23
شهریور

اطلاعات تغذیه ای در مورد ژل برنج کوکو و آب میوه را به من بدهید: غذای مغذی


متأسفم اگر “اطلاعات بدهید” بد است ، اما من برخی از اطلاعات مربوط به سلامتی و تغذیه آنها را دوست دارم ، زیرا هر دو به شماره های ارسال شده توسط ستاره های سلامت در استرالیا 2،2 و 3 نگاه کردم ، شاید کسی تفاوت های هر یک از این محصولات را با من در میان بگذارد. ؟

-بسیار قدردانی