5
شهریور

امروز ویتامین 12 را بررسی کرد.غلظت من 197.2 pg / ml بود. آیا لازم است آن را پر کنم؟

ارائه شده توسط / u / Kishor_patel
[comments]