11
مهر

انتظار نداشتن بازگشت به مدرسه: غذا


من برای فارغ التحصیلی از مقطع کارشناسی ارشد در رشته تغذیه سالم پذیرفته شدم. موضوع این است که من واقعاً نمی خواهم بروم. آیا این تصویر مشکلی دارد؟ مدرسه از دوشنبه شروع می شود و در ماه دسامبر به پایان می رسد. شرکتی که با آن کار می کنم با پرداخت 80 درصد شهریه آنها موافقت کرده است. من نمی خواهم دوباره به مدرسه بروم. همه شما در مورد آن چه می گویید ؟؟ من قبلاً یک گواهی مدرسه برای کارشناسی ارشد در برنامه بهداشت عمومی دارم و مطمئن نیستم که چقدر مدرسه برای بازگشت به دانشگاه باقی مانده است.