اولین حضور محمد بهرامی در اولین اکران، کرمانشاهی/ جامعه سینمایی را به وجد آورد


سلمان محمدی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه:

جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ – ۱۱:۰۳

محمدی

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار پانا کسب مقام اول فردی توسط محمد بهرامی را دستاورد بزرگ آموزش و پرورش کرمانشاه در آزمون امسال دانست و باعث افتخار استان شد.

دانشجو خبرنگار: بهار محمودآبادی