این افراد در ماه جولای بخش هایی از عدالت را دریافت خواهند کرد


در مجموع از دو گروه حمایتی کمیته امداد و جامعه امداد ۳ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۷۰۰ نفر به عدالت دسترسی ندارند و باید به این افراد سهام داده شود.

در مجموع از دو گروه حمایتی کمیته امداد و جامعه امداد ۳ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۷۰۰ نفر به عدالت دسترسی ندارند و باید به این افراد سهام داده شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین، از دو گروه حمایتی کمیته امداد و جامعه امداد سه میلیون و ۳۶۳ هزار و ۷۰۰ نفر به عدالت دسترسی ندارند و باید به این افراد سهام داده شود.

طی دو هفته آینده سهم دولت در وزارت اقتصاد مشخص می شود و از تیرماه نیز سهام دولت از سوی دستگاه های حمایتی به مازاد تخصیص می یابد.