9
شهریور

بهترین انتخاب برای نوشیدن سالم چیست؟من برای نوشیدن می روم. من یک معامله مناسب می نوشم. گزینه های نوشیدنی بهتر چیست (البته نه a "پزشکی" انتخاب ، اما هنوز هم بهتر و بدتر در رده ناسالم وجود دارد)

ارائه شده توسط / u / MansonsDaughter
[comments]