30
شهریور

بهترین سبزیجات رایج بهترین “محیط” برای ریز مغذی ها / ویتامین ها چیست؟ : غذای مقوی


به صورت فرضی – بگویید که شما رژیم غذایی غنی از درشت مغذی ها مصرف می کنید اما در غیر این صورت بدبخت هستید (غلات کامل با چربی های تصفیه شده و منابع پروتئین). چه سبزیجات معمولی را ابتدا در چنین رژیم غذایی قرار می دهید؟

نظافت مانند کلم خواهد بود ، اما من علاقه مند هستم که بفهمم چه چیزهای دیگری از نظر علمی با غذاهای سنتی آشنا هستند یا …