14
مهر

به خوردن مقدار زیادی گلوتن فکر می کنید؟ : غذای مقوی


من عاشق تلاش برای ساختن سیتان (گلوتن خالص) هستم و اگر دوست داشته باشم می توانم آن را بیشتر بخورم.

من خوانده ام که هضم مواد فعال گلوتن دشوار است و می تواند مشکلاتی را ایجاد کند ، اما آشپز نباید گلوتن را جابجا کند.

آیا خوردن زیاد گلوتن (در صورت پخته شدن) بد است و آیا می تواند باعث عدم تحمل گلوتن یا مشکلات دیگر شود؟