تصمیم نهایی سیاسی در شهرها گرفته می شود


جوزپ بورل دلایل بازگشت مذاکره کنندگان به شهرهای خود را برای تصمیم گیری نهایی توضیح داد.

جوزپ بورل دلایل بازگشت مذاکره کنندگان به شهرهای خود را برای تصمیم گیری نهایی توضیح داد.

یک مقام سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت:

در این چند روز مذاکرات و گفت وگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا، مذاکره کنندگان تلاش کردند تا تغییراتی ایجاد کنند و مشکلاتی را که در متنی که در ۳۱ تیرماه به عنوان هماهنگ کننده توافق هسته ای روی میز گذاشته بودم، حل کنند.

آنچه قابل بحث بود مطرح شد و اکنون به متن نهایی رسیده است.

با این حال پشت هر موضوع فنی و هر پاراگراف یک تصمیم سیاسی در شهرها وجود دارد.

اگر پاسخ ها مثبت باشد، می توانیم این قرارداد را امضا کنیم.