24
شهریور

تغذیه برای افزایش عادات غذایی سالم؟ : غذای مقوی


من متعجب بودم که مردم در مورد نگه داشتن یک دفتر خاطرات غذایی و نظارت بر آنچه در طول روز به طور کامل خنثی می کنید فکر می کنند. به طور کلی هیچ کالری محاسبه نمی شود ، فقط به معنای واقعی کلمه مشخص می کند که چه غذاها / میان وعده هایی را هر روز مصرف کرده اید. شخصی که می شناسم گفت که با این کار وزن خود را کاهش داده است (و عادات بد غذایی را کنترل کرده است) بنابراین من متعجب بودم که مردم در این مورد چه می گویند.