توبیخ شدید روزنامه اسلام به بد زبانی برخی ائمه جمعه


روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: متأسفانه وقتی جنگ قدرت بین احزاب کشور به وجود آمد، برخی از ائمه جمعه به جای اینکه وظیفه خاموش کردن شیپورهای این جنگ را در برنامه های خود قرار دهند، به آنها پیوستند و سهم خود را به عهده گرفتند. “

در سال های اخیر برخی از این بزرگواران با بد زبانی خود مرزهای اخلاقی را درنوردیده و به جای خداپسندی در سخنرانی های روز جمعه به آموزش دکترین عبور از خط قرمز کرامت انسانی می پردازند!

چنین بد زبانی همیشه خطرناک است و در شرایط کنونی کشور که مردم نیاز به آسایش دارند و جامعه نیازمند اتحاد و دلسوزی است، خطرناک و نماینده دشمن است.

این بد زبانی مطابق با آموزه های اسلام نیست، نماز را بی اثر می کند و مانند جرقه ای است که می تواند در مغازه اسلحه فروشی شعله ور شود. آیا وقت آن نرسیده که برای احیای نماز جمعه به این دسته از ائمه جمعه سر بزنیم؟!