حقوق یک شب شعار نویسی ۳۰۰ هزار تومان است


دیلی ایران نوشت: برخی از دستگیرشدگان به جرم شعار نویسی توسط نیروی انتظامی و امنیتی اذعان کردند که برای کسب درآمد روی دیوار اماکن خصوصی و عمومی شعار می نوشتند.

بیشتر این افراد در گروه های ۲ تا ۴ نفره شعار می دادند و نکته اینجاست که دریافت پول منوط به گرفتن عکس از متن شعار بود. یکی از اعضای تیم کار فیلمبرداری را بر عهده داشت و در حین شعارنویسی یکی دو نفر مسئول تماشا و تماشا بودند تا در صورت مشاهده فردی مشکوک یا ماشینی به شعارنویسان اطلاع دهند که می توانند کار خود را انجام دهند. فعالیت مجرمانه ایمن تر

همچنین اکثر شعارهایی که نوشته می شد اواخر شب بود چون در آن زمان خیابان ها و کانال ها بیش از گذشته خالی بود. مبلغ شب شعارنویسی با توجه به تعداد شعارها متفاوت است اما این افراد عموماً برای هر شب شعارنویسی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دریافت می کردند. این افراد حقوق خود را به صورت نقدی از شخص ثالثی دریافت می کردند که در جریان شعارنویسی نبوده و تنها وظیفه توزیع پول در ازای دریافت پول را بر عهده داشته است. قبل از دریافت پول، فیلم به شماره تلفنی که خواننده به خواننده داده است ارسال می شود.