دبیر سابق دیوان عالی مناطق مستثنی شده – مرکز خبر مدارا


بر اساس گزارش ها دکه روزنامه مدارا؛ شایعات دیگر حاکی از دستگیری حمیدرضا است مومنیدبیر سابق دیوان عالی منطقه آزاد از طریق نهادهای دفاعی.

بنا بر گزارش ها، وی روز سه شنبه ۲۰ ژوئن به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده است. پرونده بازداشت حمیدرضا مومنی از سوی هیچ منبع رسمی تایید یا تکذیب نشده و غیرقانونی تلقی می شود.