دستور معاون دادستان مشهد در مورد گردشگری ترکیه!


تابناک: رحمانی، معاون دادستان مشهد: برای ما سخت است که به جای بازدید از مکان های زیبای گردشگری استان و کشورمان، جوانان ما را فریب دهند و به کشورهایی مانند ترکیه ببرند. در چنین فضایی غیر از پول و ثروت مادی، دین و ایمان او را نیز می گیرند. یکی از وظایفی که بر عهده مدیریت میراث طبیعی خراسان رضوی گذاشته شده کاهش سفر به این گونه مناطق و ترویج سفرهای داخل کشور است.