12
شهریور

دقیقاً چه چیزی در مورد شکر افزوده بد است؟بنابراین اجازه دهید بگویم که من به هدف کلی رژیم غذایی خود دست یافتم و تصمیم گرفتم یک نوشیدنی شیرین بنوشم آیا بد است؟ آیا تنها بدی قند اضافه شده این است که هیچ کالری یا چیز دیگری ندارد؟

333
[comments]