دکتر تارون گروور در علوم محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوواسکولار


دکتر تارون گروور، خوب جراح فوق العاده همراه خود تخصص، سرپرست علوم محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوواسکولار مدانتا گوروگرام است. دکتر گروور کدام ممکن است به‌خاطر برتر مداخلاتش شناسایی شده است بود، به‌عنوان «نخستین وابسته در جراحی عروق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوواسکولار» توسط هیئت سراسری امتحانات مفتخر شد.

این هفته در #CrediTalk ما بازخورد دکتر تارون گروور را با اشاره به مشکلات رایج رگ های خونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه تفسیر نادرست آنها به توضیحات خاصی کدام ممکن است در زیر اشاره کردن شده است ارائه می دهیم خواهیم اظهار داشت.

سوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ با اشاره به مشکلات عروقی

این پرس و جو رایج با اشاره به مشکلات عروقی است:

پرس و جو ۱. بیماری عروق محیطی اصولاً بخش های اندام تحتانی را حاوی می تنبل. علائم علاوه بر این برای ادغام کردن ضرر در قدم زدن، درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف است. خواه یا نه مبتلایان این مثال را شناخته شده به عنوان خوب ضرر ارتوپدی خطا می دانند؟ اگر اینگونه است، برای برتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالعه PVD به این مبتلایان چه اطلاع دهید؟

پاسخ. معمولاً هنگامی کدام ممکن است اشخاص حقیقی در پاهای شخصی بافت درد می کنند، هر دو به ارتوپد مراجعه می کنند هر دو به دکتر کلی مراجعه می کنند. دلیل این است که هدف است کدام ممکن است نمی توانند دلیل برای از محسوس اکثریت اینها درد را بدانند. معمولا وقتی با اشاره به جراحی عروق صحبت می کنیم، ۲ نوع رگ خونی در هیکل شخصی داریم. شریان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاهرگ ها.

ضرر بی نظیر اینجا است کدام ممکن است وقتی رگ مسدود تبدیل می شود، فرد مبتلا آغاز به بافت درد در هنگام قدم زدن می تنبل. این {به دلیل} عدم تطابق بین تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه در خون است. وقتی راه می‌رویم، شریان‌ها باید خون شخصی را افزایش دهند. {در این} حالت فرد مبتلا اجتناب کرده اند ضعیف خون مبارزه کردن می برد کدام ممکن است باعث درد در پاهای او تبدیل می شود.

اسناد چنین شرایطی را همراه خود استفاده اجتناب کرده اند اسکن داپلر اجتناب کرده اند شریان ها تعیین مقدار می کنند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، ضرر در وریدها خوب ضرر غیرمعمول نیست کدام ممکن است خون {نمی تواند} اجتناب کرده اند پاها به مرکز بازگردد. معمولاً علائم برای ادغام کردن ضرر در قدم زدن، درد در هنگام آرامش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف است. آنها خیلی زود بافت خستگی می کنند، ویژه به ویژه پس اجتناب کرده اند روبرو شدن تمدید شده مدت.

پرس و جو دوم: منظور اجتناب کرده اند فناوری هیبریدی چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد آن در معامله با بیماری های عروق محیطی چیست؟

پاسخ. ما {به سمت} فرآیند های کم تهاجمی حرکت کرده ایم. اکثر این مداخلات جراحی به جراحی دهانه مهم هر دو جراحی های رباتیک تغییر شدند. اینتروژن اندوواسکولار رشد یافته است، متعاقباً همه همراه خود استنت گذاری عروق کرونر شناخته شده هستند.

به ترتیب، ما اکنون سفارش جراحی نمی دهیم. متنوع اجتناب کرده اند استراتژی های باکلاس موجود است کدام ممکن است ممکن است گرفتگی عروق را باز تنبل. یعنی ما هیچ تخفیفی نمی دهیم. راه های مختلفی برای معامله با {بیماری ها} موجود است. وقتی خوب حرکت جراحی کودک نوپا را همراه خود این مد ها مخلوط کردن می کنیم، هیدرات نامیده تبدیل می شود.

این مد ها باعث کاهش بروز بیماری در مبتلایان تبدیل می شود. اگر چنین بیمارانی به حداقل رساندن های بزرگی داشته باشند، باید مدت تمدید شده تری در بیمارستان بمانند. آنها نیاز دارند در بخش مراقبت های ویژه بمانند. با این حال هنگامی کدام ممکن است آنها تحمل حرکت هیبریدی قرار می گیرند، به حداقل رساندن به ابعاد فوق العاده کودک نوپا مقیاس را کاهش می دهد.

مدانتا اولین بیمارستانی است کدام ممکن است دارای باکلاس ترین آزمایشگاه هیدرات در ملت است.

پرس و جو ۳. ممکن است علاوه بر این متخصص آمبولیزاسیون شریان رحمی برای فیبروم هستید. این مد چقدر کارآمد است؟ مزایای دراز مدت در مقابل همراه خود برداشتن فیبروم های رحمی همراه خود جراحی چیست؟

پاسخ. دختران جوانی کدام ممکن است فیبروم های غول پیکر دارند، اگر تحمل حرکت جراحی باز قرار گیرند، قابل دستیابی است نتوانند باردار شوند. آمبولیزاسیون شریان رحمی یعنی با بیرون به حداقل رساندن آنژیوگرافی به فیبروم ها خون می دهیم. همراه خود تحویل داد زمان، این فیبروم ها کودک نوپا می شوند. این بدان معناست کدام ممکن است می توانیم فیبروم ها را به روشی غیر جراحی برداریم.

پرس و جو ۴. PVD در اشخاص حقیقی دیابتی همراه خود اشخاص حقیقی با بیرون دیابت چه تفاوتی دارد؟

پاسخ. معمولاً مبتلایان تحت تأثیر دیابتی آنها دچار نوروپاتی می شوند کدام ممکن است نشان می دهد که آنها غیر ظریف می شوند. در متنوع اجتناب کرده اند اسبابک ها، مبتلایان فوق العاده دیر مراجعه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است متخصصان {نمی توانند} پاهای شخصی را نجات دهند. برای جلوگیری اجتناب کرده اند چنین شرایطی، به همه مبتلایان دیابتی طرفدار تبدیل می شود کدام ممکن است به طور مرتب پای شخصی را تعیین مقدار کنند.

مهمترین عامل پیشگیری است. ما در همه زمان ها آگاه‌ایم کدام ممکن است پیشگیری بیشتر اجتناب کرده اند معامله با است، با این حال به هیچ وجه به پیشگیری اهمیت نمی‌دهیم. اقدامات پیشگیرانه برای خوب دیابتی فوق العاده حیاتی است. فرد مبتلا تحت تأثیر دیابت باید کفش صحیح بپوشد (فرد مبتلا نباید کفش را سوخت بگیرد) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت مشترک اجتناب کرده اند انگشتان پا را برای جلوگیری اجتناب کرده اند عفونت قارچی انجام دهد.

متعاقباً در همین جا ایده ها خاصی موجود است کدام ممکن است خوب دیابتی باید در تذکر داشته باشد.

پرس و جو ۵. شیوع بیماری های عروقی {در میان} باند هند رو به {افزایش است}. چگونه همراه خود این بیماری کشتی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن پیشگیری کنیم؟ طرفدار ممکن است چیست؟

پاسخ. افزایش فعلی بیماری های عروقی همراه خود دلیل برای افزایش بیماری های تولید دیگری تفاوتی ندارد. این به سبک اقامت درمورد تبدیل می شود. استرس در جاری {افزایش است}، افراد زمان کمتری را به شخصی اختصاص می دهند، عادات غذایی آنها ناسالم است، به بهزیستی شخصی اهمیت نمی دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل های مشترک سلامت خودداری می کنند.

چون آن است همه می دانیم هند شناخته شده به عنوان پایتخت دیابت در این کره خاکی محسوب تبدیل می شود، الکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگار در امتداد طرف عناصر اشاره کردن شده در بالا در تحمیل چنین شرایطی عملکرد بسزایی دارند.

تمام مقالات مجموعه #CrediTalk را همین جا ببینید.

با اشاره به دکتر

دکتر تارون گرووردکتر تارون گروور جراح مجرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست علوم محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوواسکولار در مدانتا – پزشکی، گورگان. او بیش از بیست و دو سال تخصص غنی در زمینه کاری شخصی دارد. او MBBS را اجتناب کرده اند کالج پزشکی GR، Gwalior در سال ۱۹۹۵، DNB را در جراحی کلی اجتناب کرده اند بیمارستان Sir Ganga Ram، دهلی نو (معاینه هیئت سراسری) در سال ۱۹۹۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید FNBE را در جراحی محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروقی اجتناب کرده اند بیمارستان Sir Ganga Ram، دهلی نو در سال ۲۰۰۳ به نوک رساند. سال

برای قرار تحقق میل دار هر دو دانش اصولاً، همراه خود ما همراه خود شماره ۸۰۱۰۹۹۴۹۹۴ +۹۱ تصمیم بگیرید هر دو اجتناب کرده اند همین جا همراه خود دکتر تارون گروور وقت رزرو کنید.

[button color=”transparent_credi” size=”medium” class = “custom_button” link=”https://www.credihealth.com/doctor/tarun-grover-vascular-surgeon/overview?utm_source=blog_article&utm_medium=bottom_button&utm_campaign=book_appointment” icon=”” target=”true”]گذشته تاریخی کتاب [/button]

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر