20
شهریور

روزها / هفته های تولید شده توسط بدن: غذای مغذی


تقلب در روز / هفته چه تاثیری بر ترکیب بدن دارد؟ از آنجا که من می دانم که مقدار زیادی کالری به صورت چربی ذخیره می شود ، اما پس از معرفی این مقدار اضافی پس از کمبود چگونه عمل می کند؟ آیا این درست است که متابولیسم شما سریع پیش می رود؟ یا این یک افسانه غول پیکر است؟ ممنون از این همه کمک.