10
شهریور

رژیم غذایی دانه های چیا: غذای مغذی


همسر، نمی دانم آیا این یک سوال احمقانه است یا خیر. همه ما می دانیم که دانههای چیا و هزینه غذاهای مغذی به طور کلی ، دانههای چیا در آمریکای مرکزی یا جنوبی تولید شد. اما هند یا آسیای جنوبی نیز در لیست تولید قرار دارند chiasبه س Myال من این است که آیا تفاوت رژیم غذایی با توجه به نوع خاکی که از آن آمده است وجود دارد؟ لطفا توضیح بده. لطفا توضیح بدهید. لطفا توضیح دهید. با تشکر