13
شهریور

رژیم غذایی کم چرب در نظر گرفته می شود؟ : غذای مقوی


به دلیل برخی از کلمات کلیدی در عنوان پست ، این یادآوری برای کسانی است که در نظرات این پست شرکت می کنند ، در حالی که Reddiquette را دنبال می کنید ، صادقانه و محترمانه با دیگران صحبت کنید.

ایده ها باید فقط بر علم غذا تمرکز کنند. تعمیم ها ، مفروضات و تضادها را با سایر کاربران ، دیدگاه های رژیم غذایی و موارد مشابه انجام ندهید. جنگ مواد غذایی در اینجا گنجانده نشده استبه نظر خود را بصورت مدنی بیان کنید.

هرگونه تخلف واضح را به هماهنگ کننده اطلاع دهید با استفاده از دکمه گزارش در زیر نظرات مشکل. نظرات را به دلیل مخالفت یا عدم دوست داشتن آنها ارسال نکنید.

من یک ربات هستم و این رویداد برای او در نظر گرفته شده است. لطفا با تعدیل کننده در این subreddit تماس بگیرید اگر س questionsال یا نگرانی دارید