27
شهریور

سرکه سیب – آیا قانونی است؟ : غذای مقوی


ACV را از آمازون خریداری کرده اید و به نظر می رسد پایه محصول پر از مخلوط مواد / طناب / نخ است.

من در 5 روز گذشته از ACV آغشته به آب استفاده می کنم و تنها تغییری که متوجه آن شده ام افزایش اشتها است. هیپوکندری در من نگران است که آنها نشان دهنده کرم های غذا خوردن هستند.

View post on imgur.com