9
شهریور

سلامتی شما بد است؟ : غذای مقوی


این مسیر می تواند خسته کننده باشد ، چیزهای زیادی در شیر وجود دارد ، با این حال من فکر می کنم شیر ارزان گاوهایی که از آنها مراقبت نمی شود می تواند پر از دندان از حیوان به شیر باشد. من هنوز بازنشسته هستم اما نوشیدنی ها و نوشیدنی های قدیمی خود را نمی نوشم و سعی می کنم از کشاورزان محلی که در آنجا از حیوانات مراقبت می کنم خریداری کنم. شاید تا شیر گاو برای سلامتی ، محیط زیست و مراقبت از حیوانات مفیدترین باشد.