29
شهریور

سوالاتی در مورد پوسته های پسیلیوم و مصرف داروها و مواد مغذی آنها: یک رژیم غذایی مغذی


بنابراین پسیلیوم می تواند در مصرف دارو تداخل ایجاد کند ، بنابراین این دو را نباید با هم مصرف کرد.

اما آیا این بدان معنا نیست که پسیلیوم انواع آب میوه ها را تحریک می کند؟

من تشویق شدم که psyllium را به صبح نرم اضافه کنم ، اما می خواستم ابتدا آن را روشن کنم.