شما که اشتباه نکرده اید حق ندارید به نام انقلاب صحبت کنید


دیده بان ایران : قالیباف رئیس مجلس گفت: برخی از معاندین قدرتمند هیچ کاری برای انقلاب نکرده اند اما همه مدیون آن هستند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جمع قوه قضائیه گفت: حضرت امام فرمند بهشتی یک ملت بود. این شخص واقعا منحصر به فرد بود. فهمیدند چه کسی را از امام بگیرند. شهید بهشتی می گوید: هیچ تبلیغ اسلامی به اندازه ساخت الگوی کوچک اسلامی نمی تواند مؤثر و مؤثر باشد. کافی است بگوییم اقدام کن. فقط یک کلمه بگویید که راه را برای عمل باز می کند. شعار ما و فهم ما باید به شعار واقعی اسلام یعنی عمل صالح سازنده مسلمان مزین شود تا او ما را به پیش ببرد.

ما نباید تنبل باشیم، زبان باز کنیم، هر حرف ناپسندی بزنیم و خود را یاغی بنامیم. به قول حضرت آقا یاغی بلندپایه. ما به دیگران نگاه می کنیم، اما به دنبال چه چیزی هستیم؟ هیچ کاری نکرد. اما او در همه اینها مقصر است. هرکس دیکته ای نوشته ممکن است اشتباهی بنویسد و شکایت کند که آقا چرا اشتباه می کنید؟ در واقع هیچ غلطی نکردی و زندگیت را تباه کردی! حداقل حق ندارید به نام انقلاب صحبت کنید.