شکایت آقای گل به پرسپولیس/ قرمز دوباره مورد انتقاد قرار گرفتآرای صادره به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت علی قربانخانی از باشگاه پیکان تهران، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال بابت نیازهای اساسی و ۳۴ میلیون ریال بابت هزینه های قانونی از متقاضی محکوم شد.

* پس از شکایت عبدالله ناصری از باشگاه نفت آبادان، این گروه بابت اصل مطالبه به مبلغ ۳ میلیارد و ۴۰۰ هزار و ۹۳۰ ریال و بابت هزینه دادرسی از متقاضی به مبلغ ۷۴ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۲۷۴ ریال محکوم شد. همچنین کمیته تعیین وضعیت با صدور رأیی، درخواست متقاضی را به مبلغ ۴۹۹ میلیون و ۷۰ هزار ریال رد کرد.

* در پرونده شکایت علیپور از گروه پرسپولیس، این گروه به پرداخت ۹ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال بابت مطالبه پایه و ۱۹۶ میلیون و ۴۱۸ هزار ریال بابت هزینه دادرسی از شاکی محکوم شد. همچنین کمیته تعیین وضعیت به رد درخواست متقاضی به مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال دستور داد.

*پس از شکایت باشگاه سایپا از محمدرضا دیناروند، پرونده باشگاه سایپا از محمدرضا دیناروند منتفی شد.

*با توجه به شکایت حکیم حزباوی پور از باشگاه توربین ویستا، این باشگاه برای فصل اول مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال و غرامت فصل دوم ۴۷۰ میلیون ریال به عنوان مطالبه اصلی و مبلغ ۲۷ میلیون و ۶۸۶ ریال درخواست کرده است. هزار ریال بابت هزینه های پرونده علیه متقاضی.