طعنه به وزیر ارتباطات؛ بهترین آرزوها، شما را در جاده می بینم!


جمهوری اسلامی توئیتی تکان دهنده از یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران و عراق علیه وزیر ارتباطات منتشر کرد.

این روزنامه نوشت: علی شریعتی، عضو شورای بازرگانی ایران و عراق در توییتی از بدرق، برای همه کسانی که با هشتگ فیلترنت در اینستاگرام زندگی می کنند، برای زارع پور وزیر ارتباطات دعا می کند. اخراج به ویژه زنان سرپرست خانوار، مشاغل روستایی، جوانان و سایر همسایگان. او بسیار مردانه است همچنین خطاب به وزیر ارتباطات گفت به تجار و مشتریان خارجی نمی گوییم وارد «سروش» و «بله» شوید!