21
شهریور

غذای مغذی (به ویژه سبزیجات) برای کودکان چقدر اهمیت دارد؟ : غذای مقوی


اگر سبزیجات یا حبوبات نخورند ، بدترین اتفاقی می تواند برای کودک بیفتد؟ یا آیا پرخوری بر اساس آموزش عادات غذایی سالم به کودکان در مواقعی که این اتفاق می افتد (و هنگامی که آنها نوزاد هستند ، مهم نیست که تا زمانی که کالری و کالری مناسب دریافت کنند) چه چیزی می خورند) درشت مغذی است؟ آیا دلیل تکاملی وجود دارد که کودکان غذاهای خاصی مانند سبزیجات را دوست ندارند؟