فرزند شهید شیرودی مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان بوده است


ابوذر شیرودی فرزند «شهید اکبر شیرودی» با حکم اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعاملی شرکت هواپیمایی آسمان منصوب شد.

ابوذر شیرودی فرزند «شهید اکبر شیرودی» با حکم اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعاملی شرکت هواپیمایی آسمان منصوب شد.

به گزارش گروه خبرنگاران، شرکت هواپیمایی آسمان از سال ۱۳۸۱ به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شده است.