6
مهر

متابولیت های میکروبی ممکن است مسیرهای متابولیکی NAD + و پروتئین زنجیره بلند را در انسان تغییر دهند: غذا


خوب – بر اساس علم است و شامل فهرستی از منابع مورد بررسی است. این بحث یک تبادل مدنی و محترمانه است که بر علم واقعی متمرکز است و از اظهار نظر درباره دیگران اجتناب می کند.

بد -از کلیات ، مفروضات ، منابع اطلاعات سرگرمی ، منابع غیر ، یا شکایات بدون جزئیات در مورد برنامه ریزی ، سوگیری یا بودجه استفاده می کند. در بهترین حالت ، اینها به ضعیف ترین مبانی یک بحث مبتنی بر علم می رسند. همچنین ، بحث را در مورد موضوع رها کنید

زشت – (حذف یا ممنوعیت قلمرو) شامل حملات / اعتراضات / نفرت از افراد یا گروهها ، کاهش نارضایتی ها ، کشت ، جنگهای صلیبی ، سرقت تمام علوم ، یا ادعا می کند که تحقیق / علم یک توطئه است

لطفاً بر اساس آن رای دهید و هرگونه زشتی را گزارش دهید


من یک ربات هستم و این رویداد برای او در نظر گرفته شده است. لطفا با تعدیل کننده در این subreddit تماس بگیرید اگر س questionsال یا نگرانی دارید