16
شهریور

محصولات فلفل قرمز خشک در چینبنابراین من فقط فلفل خشک را از بازار آسیایی که ساخت چین است برداشت کردم. آیا حشره کش یا فلزات سنگین نگران کننده است؟

از آنها برای تهیه سس عمومی و سرخ کردن استفاده کنید.

ارائه شده توسط / u / EazyXLan
[comments]