10
شهریور

مقدار روی در لوبیای گاربانزو 16 ساله چقدر است؟اگر لوبیا گاربانزو را بردارم و پوست آن را بگیرم ، مقدار روی در کل غار چقدر است؟ من اینجا می پرسم زیرا با نگاه آنلاین ، پاسخ مبهم و مبهم است.

با تشکر از همه ما!

ارائه شده توسط / u / SpeakerSilver6899
[comments]