12
شهریور

منابع برای برنامه های تغذیه مهد کودک: غذای مغذی


از من خواسته شد تا در طراحی غذا برای کودکان مهد کودک کمک کنم ، مشکل این بود که من با چنین گروه سنی کار نکردم ، بنابراین ، عدم دانش و تجربه. بنابراین من به دنبال ابزاری با ایده های قوی برای بچه های مهد کودک هستم- دستور العمل هایی برای دستور العمل ها ، نکات کلی ، وب سایت های مفید یا هر چیز دیگری که ممکن است کمک کند. اغلب ، من چنین پیشنهادی را نمی پذیرم ، اما برای یک بستگان بود و واقعاً نمی توانستم نه بگویم.

هر کمکی خوب می شود