12
شهریور

منابع پروتئین و انرژی بدن برای تجزیه آن: مواد مغذی


به دلیل برخی از کلمات کلیدی در عنوان پست ، یادآوری آن برای کسانی که در نظرات این پست شرکت می کنند این است که هنگام پیروی از Reddiquette با دیگران صادقانه و محترمانه بحث کنید.

ایده ها باید فقط بر علم غذا تمرکز کنند. قاطع ، بی احترام و متناقض با سایر کاربران ، نظرات رژیم غذایی و زمینه ساز نباشید. جنگ مواد غذایی در اینجا مورد توجه قرار نمی گیردبه نظر خود را بصورت مدنی بیان کنید.

هرگونه تخلف واضح را به هماهنگ کننده اطلاع دهید با استفاده از دکمه گزارش در زیر نظرات مشکل. نظرات را به دلیل مخالفت یا عدم دوست داشتن آنها ارسال نکنید.

من یک ربات هستم و این رویداد برای او در نظر گرفته شده است. لطفا با تعدیل کننده در این subreddit تماس بگیرید اگر س questionsال یا نگرانی دارید