13
مهر

منبع تهیه این اینفوگرافیک ها را از کجا می توان پیدا کرد: غذای مغذی


وقتی به نظرات YouTuber در مورد میوه های مختلف و کیفیت آنها نگاه کردم ، متوجه شدم که این اینفوگرافیک ها ظاهر می شوند.

اینفوگرافیک ارزش تغذیه ای غذا را نشان می دهد که درصد غذا در روز را نشان می دهد (شکل را ببینید).

مردم چگونه اینها را ایجاد کرده اند و منابع تهیه این اینفوگرافیک ها را از کجا پیدا می کنید؟ تلاش برای درک بهتر رژیم غذایی من ، و اینها شگفت انگیز خواهند بود!