17
شهریور

من بسیاری را دیده ام که V8 را به دلیل محتوای سدیم ، قند و غیره می زنند ، اما هیچ کس نمی گوید اگر از این مسیر بروید برای شما مفید است. یک راه سالم و آسان برای تهیه این سبزیجات بدون خرید یک سبزی کامل چیست؟ : غذای مقوی


آیا حتی راهی سالم برای این کار وجود دارد؟ یا چیزی در بازار وجود دارد که پول از عهده آن برآید؟ به عنوان فردی که به سبزیجات (یا غذایی که اغلب می خورند) اهمیتی نمی دهد ، چه کاری می توان انجام داد؟

من دوست دارم دو پرنده را با یک سنگ بکشم ، و مطمئنم که بسیاری دیگر شبیه هم هستند