29
شهریور

هر روز پروتئین بخورید – چقدر می توانید مصرف کنید؟ : غذای مقوی


همه سالم هستند – چقدر پروتئین می تواند در یک وعده غذایی / یک وعده غذایی باشد؟ من در یک ساعت 25-30 گرم وزن داشتم اما واقعاً باور نمی کردم. من نظراتی را دیدم که می گوید عاقلانه است و من نمی بینم که چگونه می توانیم به 25-30 گرم برسیم.

نظرات و ایده های شما چیست؟