پاسخ معاون سابق وزارت ارتباطات به صحبت های رئیسی درباره علت افت کیفیت اینترنت.


ابراهیم رئیسی در مصاحبه ای علت افت کیفیت اینترنت را اقدامات دولت قبل دانست!

ابراهیم رئیسی در مصاحبه ای علت افت کیفیت اینترنت را اقدامات دولت قبل دانست!

گزارش کردن اندیشه هایشسجاد بنابی، معاون سابق وزیر ارتباطات نوشت:

شما که دو میلیون دنبال کننده داشتید، اگر کیفیت اجازه می دهد، یک “لایو” با آنها ترتیب دهید تا به درستی و دقیق برای شما توضیح دهند که دلیل کاهش کیفیت اینترنت چیست – چه رنگی!

امسال گفتید مشکلات کیفیت اینترنت مربوط به گذشته است و ما سکوت کرده ایم. سال آینده چه پاسخی برای مردم دارید؟