12
مهر

پنیر بولونیا و آمریکایی: غذای مقوی


مدتی در نیوجرسی برای قصابی کار کردم. همه مشتریان قدیمی (70+) فقط بولونیا ، پنیر آمریکایی و پنیر را فقط در اینجا خریداری کردند. این یک موضوع است

من ساندویچ بولونیا و پنیر را با مایو و خردل دوست دارم … اما هر روز آن را نمی خورم زیرا می دانم که برای من خوب نیست.

آیا این مردم قدیمی در نمک نگهداری می شدند؟ چه چیزی می دهد؟